SV

Translate:

föreningsstadgar

image35

 Ändamål: Vi är en nystartad konst och kulturförening för nyanlända boende  . De flesta medlemmarna är nyanlända flyktingar och kan inte språket, vi försöker hitta en mötesplats där barn och vuxna träffas för att utföra olika aktiviteter som språk, kultur, konst, teater, musik, dans,  resor och idrott samt studiecirklar i olika ämnen.  Syftet med föreningen är att verka för integration av nyanlända invandrare och ge korrekt information och kunskap om nyanlända till allmänheten i länet till såväl för att motverka fördomar. Vi vill främja mångfaldstänkandet bland våra medlemmar. Att upplysa våra medlemmar om det svenska samhället och arbeta för att underlätta deras integration och positiv anpassning i Sverige. Att anordna kurser, studiecirklar, seminarier, konferenser samt idrotts- och fritidsverksamheter för våra medlemmar i länet. Att samarbeta med andra svenska föreningar och organisationer för att förbättra samförstånd och  öka samverkan samt berika den svenska kulturen med andra intressanta kulturer.
Räkenskapsår: Kalenderår utgör konst & kulturföreningen som räkenskapsåren.
Regler för hur verksamheten ska bedrivas: Styrelsen som då är det beslutande organet kommer att sammanträffas 2 gånger.. om året och diskutera kring eventuella frågor och för planering. Vid ett beslut hålls en röstning där mer hälften måste vara för förslaget för att det ska gå igenom. Vi kommer även ha ett årsmöte mellan Jan-feb .  Kallelsen till årsmötet kan variera från muntligt till skriftligt och med två veckors varsel. På årsmötet väljs styrelsen då alla medlemmar kallas till årsmötet. Vid ändring av en stadgar måste majoritet, 2/3 av medlemmarna, mot stadgan kunna fastställas under två årsmöten då ett av dessa årsmöten måste vara en ordinarie.
Regler för medlemskap: Varje länet i är välkommen att bli medlem i föreningen såvida inte det innebär att föreningens syfte motarbetas. Vid en uteslutning är det syrelsen som står för en skriftlig motivering till uteslutande medlemskap.
Regler för hur medlemsavgiften fastställs: Vid årsmötet bestäms en rimlig årsavgift som medlemmarna röstar fram (ett förslag på 100 kr per person och 150 kr för en  familje med två personer med tilläg på 50 kr för varje barn under 18 år. Aktiva medlemmar som främja föreningens syfte förtjänar namnet hedersmedlemmar. 
Uppgift om beslutande organ: Det beslutande organet är styrelsen. Som nämnts är årsmötet Jan-feb. Ett extra årsmöte skulle medlemmarna kallas om man måste ta ställning till en aktuell fråga.

Vilka frågor som ska behandlas på årsmötet: 1. Val av presidium för stämman dvs. val av ordförande och sekreterare för stämman. 2. val av justerare 3. fastställande av föredragningslista 4. fråga om stämmans behörighet är giltig 5. verksamhetsberättelse 6. val av styrelse, ordförande och vice ordförande för två år 7. val av en godkänd/auktoriserad revisor 8. val av tre personer som förbereder nästkommande stämma 9. fastställande av verksamhetsplan för två år 10. fastställande av budget för närmast kommande verksamhetsår 11. fastställande av ekonomiska riktlinjer för närmast kommande verksamhetsår 12. fastställande av medlemsavgift 13. Inval av nya medlemsorganisationer 14. val av ombud för förbundsstämman 15. Behandla motioner och av styrelsen ställda förslag

Regler för rösträtt och beslutsfattande: Alla medlemmar har rätt till en röst såvida de är 18 år. Vad gäller beslutsfattandet så tas de mindre besluten av styrelsen och beslut som är större dvs. berör hela föreningens ställning i en speciell fråga så sker en demokratisk röstning där ett beslut röstas fram.
Styrelsens sammansättning: Styrelsen består av max 8 plus 2 suppleanter  ledamöter som röstas fram vart annat år vid årsmötet. Man måste vara medlem i minst 6 månader för att kunna kandidera till styrelsen. 
Uppgift om antal revisorer och hur de väljs fram Val av revisor ligger enbart i styrelsen händer som då kommer att rösta fram en lämplig för föreningen.
Regler för upplösning av föreningen och hur kvarvarande tillgångar ska fördelas: På det ordinarie eller på ett extra årsmöte röstas kring upplösningen och det krävs en majoritet på 2/3 av medlemmarna som är för upplösningen för att föreningen ska upplösas. Tillgångarna fördelas genom röstning på olika förslag.